I
(1) (形声。 从辵(chuò), 虒()声。 本义: 轮流; 交替)
(2) 同本义 [take turns; do sth.in turn]

递, 更易也。 --《说文》

国之递甚也。 --《战国策·齐策六》

二八侍宿射递代些。 --《楚辞·招魂》

诈术递用。 --《吕氏春秋·先巳》

合场递进。 --傅毅《舞赋》

日月递炤(照)。 --《荀子·天论》

(3) 又如: 递嬗(不断地更迭、 变化); 递代(互相替换); 递衣(轮流换穿同一件衣服); 递兴(交替兴起); 递迁(更易变化)
(4) 传; 传送 [pass; hand over; transmit]。 如: 恭敬地递上; 递钟(传杯, 把盏); 递传帖(递送帖子); 递局(递眼色; 示意); 递夫(古代在驿站间运送官方货物的役仆); 递铺(传送官方文书或货物的驿站); 递禀(向上级呈关报告); 递盏(传杯饮酒); 递盗(转移偷盗之物)
(5) 特指通过驿站传递公文、 货物等 [deliver]

驿传旧有三等, 曰步递, 马递, 急脚递。 --宋·沈括《梦溪笔谈》

(6) 如: 递运(转运; 驿站运输)
(7) 押送 [escort]。 如: 递解还乡(押送犯人返回原籍); 递发(挥送); 递流(放逐)
II
(1) 顺次地; 一个一个地 [in proper order; successively]

向使秦复爱六国之人, 则递三世可至万世而为君, 谁得而族灭也。 --唐·杜牧《阿房宫赋》

(2) 如: 递加; 递减; 递相(顺次, 一个接一个, 各自); 递转(依次转动); 递演(逐步演变); 递毁(依次毁废); 递化(顺次改变); 递日(一日接一日)
III
(1) 驿站 [post]。 如: 递铺(驿站, 邮局); 递卒(驿站的役卒); 递角(邮包)
(2) 驿车; 驿马 [post carriage]

黄衣小使录姓名, 领出长安乘递行。 --唐·白居易《缚戎人》


Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: di4 解释: 传送。 如: “邮递”、 “投递”、 “呈递”、 “递眼色”。 唐·杜甫·宿青草湖诗: “寒冰争倚薄, 云月递微明。 ”  1. 更迭、 交替。 吕氏春秋·季春纪·先己: “当今之世, 巧谋并行, 诈术递用。 ” 2. 顺着次序。 如: “递增”、 “递降”、 “递减”。 1 …   Taiwan national language dictionary

 • — (遞, 递) I dì ㄉ〡ˋ 〔《廣韻》徒禮切, 上薺, 定。 〕 〔《廣韻》特計切, 去霽, 定。 〕 1.交替;輪流。 《楚辭‧九辯》: “四時遞來而卒歲兮, 陰陽不可儷偕。” 朱熹 集注: “遞, 更易也。” 唐 杜甫 《宿青草湖》詩: “寒冰爭倚薄, 雲月遞微明。” 梁啟超 《論變法必自平滿漢之界始》: “自大地初有生物, 以至於今日, 凡數萬年, 相爭相奪, 相博相噬, 遞為強弱, 遞為起滅。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (遞) dì (1) ㄉㄧˋ (2) 传送, 传达: 传~。 投~。 ~送。 ~交。 ~眼色(以目示意)。 呈~国书。 (3) 顺着次序: ~补。 ~变。 ~增。 ~减。 ~升。 ~降(ji刵g )。 (4) 古代指驿车。 (5) 郑码: WUYZ, U: 9012, GBK: B5DD (6) 笔画数: 10, 部首: 辶, 笔顺编号: 4351523454 …   International standard chinese characters dictionary

 • 递运所 — (递运所, 遞運所) 明官署名。 洪武九年(1376)始置。 掌运送粮物。 明初, 常以卫所戍守兵士传送军囚, 太祖因其有妨练习守御, 乃命兵部置各处递运所, 设大使主管。 * * * (遞運所, 递运所) 明官署名。 洪武九年(1376)始置。 掌運送糧物。 明初, 常以衛所戍守兵士傳送軍囚, 太祖因其有妨練習守禦, 乃命兵部置各處遞運所, 設大使主管。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 递胜递负 — (遞勝遞負, 递胜递负) 謂勝負交替。 清 薛福成 《中興敘略上》: “環寇之師且十萬, 遞勝遞負, 無寸尺功。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 递兴递废 — (遞興遞廢, 递兴递废) 謂有興有廢。 《呂氏春秋‧恃君》: “德衰世亂, 然後天子利天下。 國君利國, 官長利官, 此國所以遞興遞廢也, 亂難之所以時作也。” 《史記‧律書》: “昔 黃帝 有 涿鹿 之戰, 以定水災; 顓頊 有 共工 之陳, 以平水害; 成湯 有 南巢 之伐, 以殄 夏 亂。 遞興遞廢, 勝者用事, 所受於天也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 递递 — (遞遞, 递递) 連續貌。 宋 楊萬里 《感秋》詩之三: “切切百千語, 遞遞三四更。” 明 湯顯祖 《紫釵記‧邊愁寫意》: “屏風呵, 一遞遞短 長城 , 做不出疊 巫山 清曉。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 递递迢迢 — (遞遞迢迢, 递递迢迢) 遙遠貌。 《西游記》第八六回: “自從別主來 西域 , 遞遞迢迢去路遙。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 递减 — 拼音: di4 jian3 解释: 顺次减少。 宋史·卷六·真宗纪: “诏两京死罪以下递减一等, 缘山陵役民赐租有差。 ” [反] 递加、 递增 …   Taiwan national language dictionary

 • 递解 — 拼音: di4 jie4 解释: 旧时将罪犯押解到远地, 由沿途官府递相负责传送, 故称为“递解”。 明·汤显祖·还魂记·第五十二出: “他在众官面前, 怕俺寒儒薄相, 故意不行识认, 递解临安, 想他将次下马, 提审之时, 见了春容, 不容不认, 只是眼下恓惶也。 ” …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.